مسعود رضایی

من بارها از تهران پرداز خرید کرده ام و بسیار رضایت دارم. باید گفت که حسن انجام کار در تهران پرداز به نحو احسن اعمال می شود.

About the Author